مبارزه با بیماریهای واگیر
مدیریت و مراقبت بیماریهای واگیرداردر راستای ارتقای سلامت
 
 
تعریف بیماریهای واگیر :بیماریهایی هستند که از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم از انسان ، حیوانات ، اشیاء و ... به افراد منتقل می شوند و به سرعت در جامعه انتشار پیدا می کنند که شامل بیماریهای زیر هستند :
هاری ، سالک ، کالاآزار سیاه زخم ، تب مالت ، فلج اطفال ، سرخک ، هپاتیت A , B, C ، ایدز ، سیفلیس ، سوزاک ، دیفتری ، کزاز ، سیاه سرفه ، تیفوئید ، وبا ، مالاریا ، سل ، مننژیت ، کیست هیداتیک ......
دو تعریف مهم در زمینه بیماریهای واگیر :
بیماریهای نوپدید:بیماریهای هستند که تا به حال در جهان وجود نداشته است در جهان انتشار پیدا کند و عامل آن کشف شود .
بیماریهای باز پدید : بیماریهایی هستند که قبلا" در جهان وجود داشته و ریشه کن یا کنترل شده است و موردی از آن در جهان پیدا نشود و بعد از سالها مجددا" در جهان شیوع پیدا کند.
 گزارش تلفنی بیماریها :
بیماریهای هستند که در صورت مشاهده آنها بایستی بصورت تلفنی به مرکز بهداشت شهرستان گزارش شود که شامل سرخک ، کزاز نوزادی ، دیفتری ، CCHF ، فلج شل حاد ، مننژیت ، هاری ، وبا ، تب راجعه ، طاعون ، مالاریا
 
شرح وظایف واحد:
 

  1. نظارت و پيگيری كليه برنامه های مبارزه با بيماريها ،تعيين خط مشی در سياست های كليه برنامه های مربوطه براساس برنامه های كشوری و مشاركت در برنامه ريزی و اجرای برنامه های آْموزشی و پژوهشی مربوطه
  2. نظارت برانجام دستورالعمل ها در زمينه پيشگيری ازبيماريهاي واگير مانند سل، تب مالت، ايدز و سالك و غيره، ترتيب دوره های آموزش و آموزشهای مربوطه به گروه های هدف  
  3. هماهنگی بین بخشی و درون بخشی جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر 
  4. ترسیم نقشه اپیدمیولوژیکی بیماریهای واگیردار شایع در شهرستان 
  5. برقراری برنامه آنکال موارد حیوان گزیدگی در شهرستان در ساعات غیر اداری و پیگیری و واکسیناسیون افراد حیوان گزیده
  6. جمع آوری اطلاعات آمار مربوط به فعاليتهای اجرايی و در زمينه بيماريهای مختلف واگيردار و عفونی تجزيه و تحليل آنها و تدوين برنامه های آموزش و بازآموزی جهت گروه های هدف
  7. تهيه واكسن و نظارت برحفظ زنجيره سرد درانتقال واكسن ها ازمحل تحويل تا محل تزريق و واكسيناسيون كليه گروه های هدف براساس برنامه های كشوری و دستورالعمل های موجود وآموزش های مربوط به رده های دست اندركار


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-16 13:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ