واحد آمار

( شرح وظایف )
 • پيگيري ارسال آمار ماهيانه از سطوح مختلف محيطي به سطوح بالاتر
 •  
 •  
 • 2پيگيري تكميل فرم«گزارش وضعيت آمارهاي ارسالي»در مركز بهداشت شهرستان (لازم به توضيح است اين فرم بايد هنگام تحويل آمار ماهيانه توسط رابط آماري مراكز بهداشتي درماني به واحدهاي ستادي، توسط كارشناسان ستادي تحويل گيرنده آمار، تكميل و در پايان جهت ارزيابي به واحد آمار برگردانده شود.)
 •  
 • شركت در برنامه هاي نظارتي به عنوان عضو رسمي تيم نظارت شهرستان.
 •  
 • كنترل فرمهاي آماري كد دار ارسال شده از مراكز بهداشتي درماني پس از تأييد واحد مربوطه
 •  
 • نظارت بر عملكرد رابط آماري مراكز بهداشتي درماني به منظور بررسي روند ثبت، جمع آوري و ارسال به موقع آمارها و شاخصها.
 •  
 • ارسال پسخوراند نظارت هاي انجام شده .
 •  
 • برگزاري مستمر كميته آمار بصورت فصلي و با دستور جلسات مشخص و پيگيري اجراي مصوبات
 •  
 • هماهنگي و همكاري با واحدهاي ستادي به منظور بررسي و كنترل و يكسان سازي آمارها و   شاخص هاي بهداشتي .
 •  
 •  تهيه جدول جمعيتي به تفكيك مناطق شهري و روستايي هر شهرستان در ابتداي هر سال و ارسال به استان در اول خردادماه هر سال.
 •  
 • اعلام زمان و پيگيري ارسال شاخصهاي بهداشتي از سطوح مختلف محيطي به سطوح بالاتر
 •  
 • تهيه و جمع‌ آوري به موقع شاخصهاي مركز بهداشت (فرم الف) و بررسي صحت آنها با هماهنگي واحدهاي ذيربط و ارسال به استان
 •  
 • جمع آوري و جمع بندي به موقع شاخصهاي مراكز بهداشتي درماني (فرم ب) و بررسي صحت آنها با هماهنگي واحدهاي ذيربط و ارسال به استان.
 •  
 •  جمع آوري و جمع بندي به موقع شاخص هاي گزارش سالانه به منظور تهيه گزارش سالانه مركز بهداشت شهرستان و ارسال به موقع به استان. 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-19 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ