آموزش به عنوان فرایندی که طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد.
فعالیتی مداوم ، جامع و برای همه ، به منظور رشد و تعالی انسان ، غنای فرهنگ و تکامل جامعه خواهد بود. یکی از کارآمدترین ساز و کارهای بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی با تغییرات و تحولات محیطی ، بهره گیری از آموزش است. به همین سبب علاوه بر اینکه آموزش همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شده ، امروز عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمان ها را به طور حتمی و قطعی فراهم می نماید .
 در این راستا اصول آموزش کارکنان با توجه به مقتضیات سنی ، شغلی ، زمانی ، محتوی و .... شرایطی را بر آموزش ها حاکم می کند که از یک سو فراگیران ، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر آموزش ها قادر باشند حداکثر اطلاعات ، دانش و مهارت های مورد نیاز کارکنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند.
آموزش می تواند در رسته ها و مقتضیات متفاوت ، فلسفه ها و اهداف و سازکارهای متفاوتی به خود بگیرد.
آموزش کارکنان عبارت از کلیه مساعی و کوشش هایی است که به منظور تغییر ساختار های شناختی ، نگرشی و مهارتی کارکنان یک سازمان صورت می گیرد ، به گونه ای که سطح دانش ، آگاهی و مهارت های فنی و حرفه ای آنان را ارتقاء داده و رفتار مطلوب در آنها ایجاد نماید تا آماده انجام وظایف و مسئولیت های شغلی خود شوند . نکات حائز اهمیت در این تعریف به شرح ذیل قابل ذکر است :
- ارتقای سطح دانش ، آگاهی ، مهارت فنی و حرفه ای کارکنان
- ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان
- آماده نمودن کارکنان برای انجام بهتر وظایف محوله
اهمیت آموزش کارکنان به عنوان موثرترین راه همسازی با تغییرات در سازمان ها نام می برند و هر زمان که این جریان متوقف یا کند شود ، اثرات ناخوشایندی بر عملکرد سازمانی خواهد داشت.بنابراین انجام فعالیت آموزشی در سازمان های امروزی امری اجتناب ناپذیر است. آموزش کارکنان ضمن تسهیل تحقق اهداف سازمانی از طریق بهبود عملکرد فردی و گروهی ، ایجاد انعطاف پذیری در مقابل تغییر و کاستن از مقاومت های ناخواسته و بی مورد ، موجب می شود کارکنان از طریق شناخت منافع خود و سازمان ، از منابع محدود سازمان حداکثر بازدهی را به دست آورند که در این صورت مدیران به جای پرداختن به درگیری های روزمره به ترسیم چشم اندازها و برنامه های راهبردی سازمان بپردازند.

شرح وظایف 

1
. انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز دوره های آموزشی -ثبت نام وواردکردن اسامی و نمرات افراد وارسال اطلاعات آن به واحد آموزش ضمن خدمت از طریق سایت

2.
برگزاری کلاسها وکنفرانس های آموزشی  ونظارت برآن

3.
تهیه و تایید پفلت های آموزشی

4. نیازسنجی اموزش پرسنل شاغل درشبکه  و تلاش در رفع آنها

5. ارزشيابي مدرسين جلسات آموزشي

6. ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در مورد مسائل علمی و پزشکی روز

7. ارائه فيش هاي ثبت نام شده كاركنان در برخي دوره هاي آموزشي به استان جهت استرداد شهريه دوره

8. تكميل چك ليست ارزشيابي ساختاري جلسات آموزشي  وبرآورد هزینه آن

9. اطلاع رساني به پرسنل جهت شركت در كلاس هاي مختلف آموزشي 


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-25 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ